Veri Sorumluları Siciline kayıt süreleri uzatıldı


“VERBİS’E KAYIT SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNE UZATILMIŞTIR”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından
Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin
taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli
ve 2019/265 sayılı kararı ile;
 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi
veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri
için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,
 Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede
yayımlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur