• Eğitim Programı Tarihler
  • slideryeni
  • Slider 1

Çok Değerli Meslektaşlarım;

ESMMMO 12 Mayıs 2019 24.Olağan genel kurulunu ve odamız seçimlerini yaparak yeni dönem faaliyetlerine başlamış bulunmakta. Dört liste ve bir bağımsız adayla oda seçimine giden ESMMMO, çekişmeli geçen bir maratonu daha geride bırakmış oldu. Edirne Mal ...

Başkanın Mesajları

Günün Sözü

Zamanın kısalığından en çok yakınanlar zamanlarını en kötü kullananlardır. Jean de La Bruyère

DUYURULAR

MEVZUATLAR

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğde; ⎯ Engellilik derecesi %90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna uygulaması ile engellilik sağlık kurulu raporu ve çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER), ⎯ Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtların teslimi, ⎯ Ticari taşıtların yenilenmesinde geçici 7’nci madde uygulaması konularında açıklama ve düzenleme yapılmıştır.

Devamı...

Değerli Üyemiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019/Haziran ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, Bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,04 ve Son 36 aylık dönemde ise Genel Yİ-ÜFE % 77,69 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2019/2. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması: 2019/ HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 457,16 2016/ HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 257,27 Son 36 Aylık Genel Yİ-ÜFE artışı (457,16/257,27) % 77,69 Bu değerlere göre; 2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması şartları te ...

Devamı...

2019/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ 31. 07. 2019 Değerli Üyemiz, Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle Resmi gazete de yayımlanan döviz alış ve efektif kurları esas alınacaktır.

Devamı...

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6’ncı ve geçici 8 inci maddeleri ile 14.12.2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinin 27’nci maddesine göre yapılacak üye kayıtlarına ilişkin hususları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı ve geçici 8 inci maddeleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90’ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (2) Bu Tebliğ; a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine, ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

Devamı...

HABERLER